Wat gebeurt er nadat een huiszoekingsbevel is uitgevoerd? (2024)

geplaatst op

What happens after a search warrant is executed? (1)

Na eenhuiszoekingsbevelis uitgevoerd,Wetshandhaving moet over het algemeen 5 dingen doen:

 1. Beveilig het pand,
 2. de partij waarop de zoekopdracht betrekking heeft, op de hoogte stellen,
 3. geef een ontvangst van alles wat in beslag is genomen,
 4. het bevel teruggeven aan de magistraat die het heeft uitgevaardigd, en
 5. alle in beslag genomen eigendommen in politiehechtenis houden tot het proces.

1. Het pand beveiligen

Het beveiligen van het pandkan zo simpel zijn als het vergrendelen van de deuren. Echter, na het uitvoeren van een bevel tot huiszoeking of een huiszoeking waarvoor eengedwongen binnenkomst, kan het proces aanzienlijk zijn. Deuren of ramen die dat warengebrokenzal vervangen of dichtgetimmerd moeten worden.

De vereiste isniet beperktnaar ramen of de voordeur van een woning.Als de politie bijvoorbeeld een kofferbak of een autodeur zou openen, zullen ze moeten nemenRedelijke stappenom het ook veilig te stellen.

2. Het informeren van de beoogde partijen

Als het huiszoekingsbevel in aanwezigheid van de partij is uitgevoerd, is dat weinig nodighen op de hoogte stellen van de zoektocht.Veel zoekbevelen zijn echteruitgevoerdWanneer een gebouw leeg is en er niemand in de buurt is.

Tenzij het bevel bedoeld was voor een ‘sneak and peek’-onderzoek, zal de politie dat doorgaans wel moeten doenonmiddellijk informerende eigenaren van het pand dat er een huiszoeking had plaatsgevonden.

3. Het verstrekken van ontvangst van in beslag genomen eigendommen

De politie moet ook eenontvangst van alles wat in beslag is genomen.Dit wordt vaak gegeven naast de melding van de zoekopdracht.De inventaris moet in detail vermelden wat er is genomen tijdens dezoekopdracht.

Zowel de melding als deinventarisvan in beslag genomen items worden vaak gegeven aan de eigenaar van de gebouwen ter plaatse.Als de eigenaar werd gearresteerd en weggenomen, kunnen de papieren in eenopvallend en veilige plekop het terrein.1

4. Retourneer het bevel

De politie moet danhet huiszoekingsbevel teruggevenaan de magistraat die het heeft uitgegeven.Dit omvat eventuele dubbele originelen die zijn verstrekt.Aschriftelijke inventarisvan in beslag genomen voorwerpen moet eveneens worden verstrekt.

5. Het vasthouden van in beslag genomen eigendommen tot het proces

Tenslotte moet alles wat de politie tijdens de huiszoeking in beslag heeft genomen, dat ook zijnin beveiligde politiehechtenis gehoudentotdat het voor de rechtbank wordt gepresenteerd.De enige manier om in beslag te worden gesteld, is vóór het proces worden geretourneerd als een rechtbank isbevelenHet.

Wat als de politie een van deze dingen niet doet?

Als politieagenten een huiszoekingsbevel uitvoeren, maar één van deze dingen vervolgens niet doen,het zal de zoekopdracht over het algemeen niet ongeldig maken.Elk bewijs dat bij de zoekopdracht is verkregen, kan nog steeds worden gebruikt tegen deverweerderin de strafzaak.

Als de eigenaar of bewoner van het pand echter dat niet wasop de hoogte gesteldvan de zoektocht, en er werd onopgemerkt gebleven om ze in het ongewisse te laten, kan het een onredelijke zoektocht worden. In deze gevallen zou elk bewijsmateriaal dat tijdens de zoekopdracht wordt gevonden, dat wel zijnniet -ontvankelijk.2

Hoe zit het met het zoeken naar 'Sneak and Peek'?

Een "sneak and peek" huiszoekingsbevel– ook bekend als een bevel tot heimelijke toegang of een bevel tot uitgestelde kennisgeving –Heeft niet dezelfde meldingsvereistenZoals regelmatige zoekbevelen doen.Deze warrants doen datnietpandeigenaren of verdachten onmiddellijk op de hoogte stellen van de huiszoeking.

In plaats van,Het bevel geeft aan wanneer de kennisgeving wordt verstrekt.Het moet in korte maar redelijke tijd worden verstrekt nadat de zoekopdracht is uitgevoerd.DevertragingIn de kennisgeving is bedoeld om wetshandhaving toe te staan een strafrechtelijk onderzoek voort te zetten zonder dat de verdachten zich hiervan bewust worden.

Doel van sluip- en kijkbevelen

Met deze sluip- en kijkbevelen kan de politie een gebouw of ander pand binnendringenheimelijk.Binnen voeren ze een clandestiene zoekopdracht uit zonder het bewustzijn van deeigenaren of bewoners.

De politie kangrijpenbelastend bewijs tijdens deze zoekopdracht.Ze vertrekken danzonder op te meldenIedereen, zodat elke criminele activiteit zou doorgaan, zoals normaal.Kennisgevingvan de uitvoering van een sneak and peek -bevel wordt later verstrekt.

Hoe worden zoekbevelen uitgevoerd?

De uitvoering van een huiszoekingsbevel moet worden gedaanvolgens de voorwaarden in het bevelschrift. Het bevel moet, met redelijke bijzonderheid, het specifieke vermeldenplaatste doorzoeken en dedingenom in beslag te worden genomen.

Het moet grondig genoeg zijn zodat de leden van dewetshandhavingsinstantieTaak met de uitvoering van het bevel heeft geen discretie om dit te doen.3

Mogelijke oorzaak

Volgens het vierde amendement, de federale wet op zoek en inbeslagname en staatsregels van de strafvordering, worden zoekbevelen verkregen wanneer wetshandhaving een magistraat overtuigt dat er ismogelijke oorzaakOm te geloven dat bewijs van een misdrijf zal worden gevonden.De magistraat doetnietmoeten een rechter zijn: ze kunnen eengerechtelijk officiervan een arrondissem*ntsrechtbank.

Bewijsvan waarschijnlijke oorzaak wordt geleverd door

 • het getuigenis van officieren,Vertrouwelijke informanten, of getuigen, of
 • beëdigde verklaring.

Deuitgiftevan het bevel kan worden uitgedaagd in eenFranken horenAls het gebaseerd was op valse informatie door een affiant.

Tijd/manier van toegang

Na de uitgifte van een huiszoekingsbevel moet de uitvoering van het huiszoekingsbevel plaatsvindenBinnen een bepaalde periode.Volgens het strafrecht van Californië moeten vredesofficieren het binnenuit executeren10 dagen.4

Over het algemeen moeten agenten die huiszoekingsbevelen uitvoeren dat wel doenkloppen en aankondigenhun aanwezigheid.In veel staten moeten ze een kopie van het huiszoekingsbevel tonen aan iedereen op het terrein datvraagt om het te zien.

Alleen als hen de toegang wordt ontzegd of als die er zijnRaadpente omstandigheden, alsof ze een goede reden hebben om te geloven dat bewijsmateriaal wordt vernietigd of dat verdachten vluchten, kan de politieinvoer van kracht.

Geen knock-warrants

In sommige staten kan een uitvaardigende magistraat echter goedkeuring verlenen"No-Knock" warrantsAls er een redelijke reden is om aan te nemen dat het op de hoogte stellen van bewoners van de aanwezigheid van de politie zou zijn:

 • leiden tot de vernietiging van bewijs,
 • wees zinloos, of
 • politie in gevaar brengen.5

De zoektocht

Eenmaal binnen kunnen wetshandhavingsfunctionarissen iedereen in het pand aanhouden en fouilleren als ze een melding hebbenredelijk vermoedendat een dergelijke persoon een gevaar kan zijn.6Er kan grondiger worden gezocht als deborgmachtigt een zoektocht naar

 • smokkelwaar of
 • hulpmiddelen van een misdrijf.7

Ze kunnen het hele pand doorzoeken, inclusief eventuele bijgebouwen of vrijstaande garages op het terrein, maar alleen gebieden waar dat mogelijk ismogelijk verbergende in het bevel genoemde zaken.8Dit betekent datpolitiekon een bureaula openen als het huiszoekingsbevel betrekking had op een vermoedelijk drugsmisdrijf, maar niet als het huiszoekingsbevel betrekking had op een gestolen auto. De politie kan echter belastend bewijsmateriaal in beslag nemen dat niet in het bevelschrift is vermeld, als het wel aanwezig wasduidelijk zicht.9

Zodra de items in het bevel zijn gevonden of het hele pand zijn doorzocht, is het bevel van het bevelautoriteit om te blijven zoekenloopt af.

Over de auteur

What happens after a search warrant is executed? (2)

Neil Shouse

Advocaat Neil Shouse, voormalig aanklager uit Los Angeles, studeerde cum laude af aan UC Berkeley en Harvard Law School (en voltooide aanvullende studies aan het MIT). Hij was te zien op CNN, Good Morning America, Dr Phil, The Today Show en Court TV. De heer Shouse is door de National Trial Lawyers erkend als een van de Top 100 Strafrechtadvocaten en Top 100 Civiele Advocaten.

Wat gebeurt er nadat een huiszoekingsbevel is uitgevoerd? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 6029

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.